Dobrý den, vážení členové našeho klubu,

Dovolujeme si Vás pozvat na 3. členskou schůzi klubu, která se uskuteční ve čtvrtek 17.1.2019 od 18:00 hod ve velkém sále Komunitního centra Matky Terezy.

V příloze tohoto mailu Vám zasíláme pozvánku s programem jednání a těšíme se na Vaši účast, kdy je pro řádný průběh schůze důležitá nadpoloviční účast všech členů. Pokud byste se nemohli této členské schůze zúčastnit, využijte prosím možnosti delegovat svůj hlas na jiného člena klubu, aby Vaší neúčastí nebyla ohrožena usnášeníschopnost celé členské schůze.

Z tohoto důvodu proto připojujeme níže také vzor plné moci, kterou můžete svůj hlas delegovat na Vámi vybranou osobu. V připojeném vzoru je uveden jako zmocněnec sekretář klubu Karel Myšák, ale můžete samozřejmě svoji plnou moc delegovat dle svého uvážení na jiného člena klubu. Podpis na plné moci přitom nemusí být ověřen.

Pokud se rozhodnete využít plné moci, prosíme Vás o její doručení nejlépe na check-point v hale Jedenáctka k rukám paní Strnadové, nebo přímo do kanceláří klubu panu Myšákovi na adrese Urešova 27, Praha 4.

Při připomenutí ještě uvádím, že hlasovací právo mají všichni členové klubu (hráčky, hráči a členové klubu z řad přihlášených rodičů), přičemž u nezletilých členů klubu za ně hlasuje jejich zákonný zástupce.

Předem děkujeme za spolupráci!

Za Správní Radu Klubu s úctou

Mgr. David Bohumínský


PLNÁ MOC KE STAŽENÍ


Správní rada FLORBAL CHODOV z.s.

se sídlem Komárkova 2265/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 04104200,

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu L, vložce číslo 62723

svolává

ČLENSKOU SCHŮZI,

která se bude konat dne 17.1.2019 od 18 hod.

ve společenském sále Komunitního centra Matky Terezy,

na adrese U Modré školy 2337/1,
149 00 Praha 11 – Háje

Prezentace členů bude probíhat od 17 hod. do 17.45 hod.

Pořad jednání:

1.Zahájení členské schůze

2.Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

3.Volba orgánů členské schůze

4.Zpráva správní rady o činnosti spolku

5.Zpráva správní rady o výsledcích hospodaření za účetní období 1.7.2017 – 30.6.2018 a schválení řádné účetní závěrky za účetní období 1.1.2017 – 30.6.2018

6.Projednání a schválení změn stanov spolku

7.Volba členů do Kontrolní komise

8.Různé a diskuze

9.Závěr členské schůze

Navrhovaná usnesení a všechny písemné materiály (účetní závěrka, návrh změny stanov) jsou k dispozici v kancelářích spolku na adrese Urešova 27, Praha 4 k nahlédnutí každý pracovní den (od 9 hodin do 15 hodin) a v den konání členské schůze v rámci prezentace.

Hodlá-li člen spolku uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu členské schůze nebo textu stanov, doručí ho spolku na adresu Urešova 27, Praha 4 nebo emailem na adresu: david.bohuminsky@florbalchodov.czv přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním členské schůze.

správní rada

FLORBAL CHODOV z.s.


Generální
partner

Partneři
klubu