ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY

(nově se scan zdravotní prohlídky nahraje přímo do Členské Sekce!)

Zdravotní prohlídky jsou povinné pro všechny hráče a hráčky klubu FLORBAL CHODOV a podmínkou pro další sportovní činnost v klubu je právě její absolvování. V případě, že člen klubu již absolvoval v posledních 12 měsících tento typ prohlídky od autorizovaného zdravotního centra a předloží písemnou zdravotní zprávu z této prohlídky, potom mu bude klubem uznána. Naším klubovým zájmem je udělat vše pro zdravý sportovní vývoj dětí a členů klubu s eliminací všech možných rizik, které by závodní sport mohl přinést.

Legislativa ČR

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak Český Florbal (dále jen ČF) povinnen kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže.

Lékař a formulář

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v § 51, odst. 4 písm. b), pak stanoví, že zdravotní způsobilost k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel nebo poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství. V souladu s § 42 odst. 1 písm. b) a odst. 2 tohoto zákona je tímto poskytovatel (lékař) v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Pro lékařský posudek není zákonem předepsaný žádný konkrétní formulář. Lékaři postupně v praxi vytvořili formulář, který naleznete ZDE. FLORBAL CHODOV doporučuje používat u lékařů právě tyto žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti. Akceptovány budou i jiné podoby formuláře, ze kterých bude jasně patrné, o jaký typ prohlídky se jednalo (výkonnostní/vrcholová, vstupní/pravidelná) a že se jednalo o prohlídku pro sportovní disciplínu florbal. Hráčům, kteří podstoupí vyšetření v Centru Pohybové Medicíny nebo v podobném zařízení, doporučujeme, aby si nechali v těchto zařízeních potvrdit i výše uvedený formulář a odevzdali klubu právě ten. Dle nařízení GDPR by klub neměl požadovat potvrzení od lékaře, které bude obsahovat např. rodinnou anamnézu.

Legislativa Českého Florbalu

Na základě této úpravy legislativy ČR dochází k úpravě a doplnění předpisů ČF s platností od 1. 7. 2015, z nichž zásadní jsou úpravy ustanovení Soutěžního řádu v článcích 4, 5 a 6 (články jsou řazeny dle logické návaznosti):

6.2. Lékařský posudek
Každý hráč musí mít v den nastoupení k utkání lékařský posudek vydaný poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost anebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství, se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát florbal.
Lékařský posudek nesmí být starší 12 měsíců.
Za dodržování povinností uvedených v bodě 6. 2. písm. a) odpovídá oddíl.
Kontrolu dokumentů o zdravotní způsobilosti hráčů je oprávněn provádět řídící orgán soutěže.

5.1. Soupiska
Každý hráč uvedený na soupisce družstva musí mít ke dni zadání na soupisku družstva platný lékařský posudek dle vyhlášky 391/2013 Sb. Potvrzení o platném lékařském posudku musí být doloženo v informačním systému ČF.

Časté otázky

Potřebuji lékařskou prohlídku, abych mohl hrát, co mám dělat? Je potřeba zajít jen ke svému praktickému lékaři nebo do Centra Pohybové Medicíny se žádostí o lékařský posudek a prohlídku absolvovat.

Od kdy potřebují mít platný lékařský posudek? Z hlediska startu v soutěžích ČF, musí mít hráč platný lékařský posudek v den nastoupení k utkání. Z hlediska vyhlášky Ministerstva zdravotnictví musí mít hráč platný lékařský posudek již v době přípravy na účast v soutěži, tj, i během tréninků v klubu.

Potřebuje lékařskou prohlídku každý hráč? Ano. Každý hráč či hráčka nastupující v soutěžích ČF v každé věkové kategorii od přípravky po veterány musí absolvovat lékařskou prohlídku.

Nejsem aktivním hráčem, ale pouze členem ČF (rozhodčí, trenér,…) potřebuji také lékařskou prohlídku? Ne. Lékařskou prohlídku musí absolvovat pouze hráči nastupující v soutěžích ČF, ostatní členové ČF lékařskou prohlídku absolvovat nemusí.

Může mi lékařskou prohlídku provést můj praktický lékař? Ano. Lékařskou prohlídku může provést praktický lékař i dětský praktický lékař.

Jak často musím chodit na prohlídku? Po první vstupní lékařské prohlídce musí každý organizovaný sportovec (hráč) absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku minimálně jednou za 12 měsíců.

Mám lékařskou prohlídku na letní tábor, která je platná na 12 měsíců. Mohu ji využít i na florbal? NE. Je třeba mít lékařskou prohlídku se zaměřením na konkrétní sport, tedy na florbal. Z lékařského posudku musí být jasně patrné, že je hráč zdravotně způsobilý hrát florbal.

Musím mít lékařský posudek s sebou na utkání, abych mohl nastoupit? Ne. Lékařský posudek není přímo při soutěžních utkáních nijak kontrolován. Kontroly probíhají mimo utkání v průběhu sezóny u sekretářů oddílu. Pro účast v regionálním výběru je třeba platný lékařský posudek předložit regionálnímu sekretariátu.

Komu mám na ČF lékařský posudek předložit? Lékařský posudek nepředkládáte pracovníkovi Českého Florbalu, ale klubu, který potvrzuje Českému florbalu, že ji převzal. Klubu prohlídku předkládáte prostřednictvím Členské Sekce, kam dokument jednoduše nahrajete.

O jaký druh lékařské prohlídky mám lékaře žádat, tedy, co mám na formuláři zaškrtnout? Hráč účastnící se soutěží ČF žádá o lékařskou prohlídku k výkonnostnímu sportu, pro sportovní disciplínu FLORBAL. Druh lékařské prohlídky žadatel volí podle toho, jestli již dříve lékařskou prohlídku absolvoval. Pokud NE, pak žádá o vstupní prohlídku. Pokud již dříve vstupní prohlídku pro FLORBAL absolvoval, žádá o pravidelnou prohlídku.

Co když můj lékař není schopen provést kontrolu EKG? V takovém vás velmi pravděpodobně pošle na pracoviště, kde jsou schopni EKG měřit, např. v Centru Pohybové Medicíny.

Co když můj lékař odmítne lékařskou prohlídku provést? Praktický lékař má dán postup, který má dodržet. Více o tomto postupu např. na http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2014/02/16.pdf Je vhodné případně na tento článek odkázat (předložit jej lékaři). Pokud by i nadále odmítal, je vhodné zvážit návštěvu jiného lékaře.

Platí se u lékaře za prohlídku, a pokud ano, kolik? Ano, za lékařskou prohlídku si lékaři účtují poplatek, zpravidla ve výši 150,- Kč. Pokud váš lékař nemá přístroj na měření EKG a pošle vás na jiné pracoviště, pak i za tento úkon je účtován zpravidla další poplatek ve výši 150,- Kč. V Centru Pohybové Medicíny zaplatíte za základní prohlídku 1100,- Kč, za zátěžový test 1300,-Kč.

Některé zdravotní pojišťovny tuto prohlídku hradí – informace na webu příslušné zdravotní pojišťovny.

Musím odevzdat lékařskou zprávu vč. rodinné anamnézy a dalších detailů vyšetření? NE. Ani to nové nařízení GDPR nedovoluje. Stačí pouze potvrzení od lékaře, že jste lékařskou prohlídku absolvovali. Nejlépe si nechat potvrdit tento formulář o absolvování lékařské prohlídky.

Generální
partner

Partneři
klubu